29 มิถุนายน 2560
Central East Ville
  • Central East Ville

รายละเอียดโครงการ
Central East Ville

เจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

สถานที่ตั้งโครงการ
69/2 ประดิษฐ์ มนู ญ ธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
110,463 ตรม.

เสร็จสมบูรณ์
2558

มูลค่าโครงการ
854.00 ล้านบาท

CPN 1-A,B,C,D,E,F : อาคาร5 ชั้น (LB, L 1-3, LR)
CDS G,H,J : อาคาร 5ชั้น (LB, L 1-3, LR)