29 มิถุนายน 2560
KLANG PLAZA Jomsurang
  • KLANG PLAZA Jomsurang

รายละเอียดโครงการ
KLANG PLAZA Jomsurang

เจ้าของโครงการ
บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ
24 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พื้นที่โครงการ
เฉพาะหลังคา Metal Sheet 3,970 ตร.ม. (ไม่รวมในพื้นที่ก่อสร้าง) 390 วัน

เสร็จสมบูรณ์
2558

มูลค่าโครงการ
437.50 ล้านบาท

ปรับปรุงอาคารรวมเปลือกอาคาร,
รื้อถอน ตกแต่งภายใน 9 ชั้น
ชั้น B,G,M,1st-7th,Roof