Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
จัดซื้อวัคซีน Sinopharm จำนวน 2,000 โดส

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด พยายามอย่างยิ่ง ในการจัดหาวัคซีนทางเลือก
ภายใต้โครงการ "ทำดี ยิ้มได้ สร้างสุข ตอน ยิ้มรับวัคซีน ระยะที่ 2"

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในระยะที่ 1 ให้กับ พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมา
รวมถึงผู้ร่วมงานประจำโครงการ ครบตามจำนวนโดส ทั้ง 2,210 โดส เรียบร้อยแล้ว

ในระยะที่ 2 จะดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 2,000 โดส
บริษัทจะเดินหน้าฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้แก่ พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ร่วมงานประจำโครงการ ให้ครอบคลุมทั้งหมด

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเป็นส่วนช่วยในการลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2022 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.