Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
JOBS

SMC ดูแลพนักงานเหมือนครอบครัวพี่น้อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานเพื่อเลี้ยงชีพอยู่ได้ในสังคม เพื่อให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในชีวิตการทำงาน และครอบครัว จึงจัดสวัสดิการให้ดังนี้

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนเงินทดแทน
 3. กองทุนประกันสังคม
 4. เงินช่วยเหลือพนักงาน
  4.1 ค่าคลอดบุตร
  4.2 ค่าจัดงานฌาปนกิจศพ พนักงาน หรือสมาชิกของครอบครัวพนักงานเสียชีวิต (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
 5. สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
  5.1 เสื้อเชิ้ตแขนยาว (แจกทุกปี)
  5.2 เสื้อช็อปช่าง (แจกทุกปี)
  5.3 เสื้อแจ๊คเก็ต (แจกปีเว้นปี)
 6. สวัสดิการซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่
 7. สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำโครงการ
  7.1 เงินช่วยค่าที่พัก
  7.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง
  7.3 อาหารเที่ยง 1 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ (สำหรับพนักงานทำงานเกินเวลาปกติ)
  7.4 รองเท้าเซฟตี้
 8. สวัสดิการช่วยเหลือ เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 9. ตรวจสุขภาพประจำปี
 10. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ และความสามารถพนักงาน)
 11. ใบประกอบวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 12. ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงประจำปี
 13. การฝึกอบรม / สัมนา
 14. ค่าโปรแกรม (บางตำแหน่ง)
 15. ค่าตำแหน่งตาม Level

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.