Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
ABOUT US
History : ประวัติความเป็นมา

      เราเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทางเลือกใหม่ของวงการ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด หรือ "SMC" ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างอาคารสูง เบื้องหลังความสำเร็จในการบริหารงานรับเหมาก่อสร้างมากว่า 30 ปี

พ.ศ.2555 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยคุณพรอุดม โชติมโนธรรม ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทถ้วน ภายใต้แบรนด์ "SMC" หรือ สยาม มัลติ คอน ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายใหญ่ของประเทศหลายราย ทำให้ "SMC" เติบโตอย่างรวดเร็ว

พ.ศ.2556 "SMC" เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพด้านพัฒนาอสังหาภายใต้ชื่อ“The Jewel Resident” ที่จังหวัดชลบุรี ในนาม บริษัท คาซ่าบูรพา จำกัด เป็นโครงการก่อสร้างห้องพักให้เช่า 100 กว่า Unit และ ได้ขยายธุรกิจรองรับการเติบโต ด้วยการก่อสร้างสโตร์กลาง, โรงงานผลิตแผ่นพื้น/ผนังสำเร็จรูป และโรงงานซ่อมบำรุงโครงเหล็กนั่งร้าน ณ อำเภอภาชี บนพื้นที่กว่า 60 ไร่

พ.ศ.2557 ซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตร บนพื้นที่กว่า 170 ไร่

พ.ศ.2558 เปิดโรงงานผลิตแผ่นพื้น/ผนังสำเร็จรูป ณ อำเภอภาชี อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มเอ็มแอนด์พี จำกัด

พ.ศ.2559 เริ่มดำเนินการก่อสร้างสำนักใหญ่แห่งใหม่ ณ ถนนพัฒนาการตัดใหม่-เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เป็นอาคารสีเขียวอนุรักษ์พลังงาน ระดับสูงสุด LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) กำหนดเปิดใช้สำนักงานแห่งใหม่ พ.ศ.2561

พ.ศ.2560 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นนโยบายระบบบริหารคุณภาพจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2015

พ.ศ.2561 เปิดศูนย์บริการหลังการขาย บางนา กม.5 มีทีมงานกว่า 200 คน มุ่งเน้นบริการหลังการขาย ที่มีคุณภาพงานซ่อมในระยะเวลารับประกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Workshop หรือศูนย์พัฒนาการเรียนรู้งานก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างและ สถาปัตย์ ณ อำเภอภาชี สำหรับพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ

Vision : วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างอาคารชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ”


Mission : พันธกิจ

1. มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานในการทำงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ
3. การทำงานโดยยึดหลักทางวิศวกรรม และสาขาวิชาชีพของตน ให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
4. การทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ร่วมกัน
5. ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานได้รับสวัสดิการ และผลตอบแทนที่ดี
6. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง

Quality policy : นโยบายคุณภาพ

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจก่อสร้าง ด้วยผลงานที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างอาคารชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ” เพื่อบรรลุแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ จะ

1. มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานในการทำงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. ทำงานโดยยึดหลักการทางวิศวกรรม และสาขาวิชาชีพของตนเองให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
4. ทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะประสบการณ์ ร่วมกัน
5. ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. สนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาตนเอง

ทั้งนี่เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพนี้

Core Value : ค่านิยมองค์กร “ SMART ”
S
   Standard : มุ่งมั่นสร้าง และพัฒนามาตรฐานในการทำงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

M
   Management : มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

A
   Accountability : มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

R
   Reliability : มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

T
   Team Learning : การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกันและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.