Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
Big Cleaning Day

Big Cleaning Day
จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
ณ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

          กิจกรรมนี้พี่น้องชาว SMC ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแลรักษาบ้านของพวกเราให้สวยงามสะอาดตา ต้อนรับปี พ.ศ.2020 ที่กำลังจะมาถึงแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานอีกด้วย
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
 

  • ดร.นิพนธ์ วงศ์จินดา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นประธานในการเปิดงาน Big Cleaning Day


 

  • การทำความสะอาดบริเวณชั้น 1 

.


.


 
  • การทำความสะอาดบริเวณชั้น 2


  • การทำความสะอาดบริเวณชั้น 3


 
  • การทำความสะอาดบริเวณชั้น 4 
  • การทำความสะอาดบริเวณชั้น 5 
  • การทำความสะอาดบริเวณชั้นใต้ดิน

 
  • การทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบ 

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านหลังนี้ค่ะ

 


.

 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.