Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Academy workshop รุ่นที่ 9

SMC Academy workshop รุ่นที่ 9
          ในที่สุด การอบรมหลักสูตร SMC Academy Workshop ก็ดำเนินมาถึงรุ่นที่ 9 ซึ่งถือเป็นรุ่นสุดท้ายใน phase 1 โดย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา บรรยากาศการเรียนการสอนในช่วงกลางวันเต็มไปด้วยข้อมูลความรู้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านวิศวกรมากประสบการณ์ของเรา ในรูปแบบของพี่สอนน้อง ในส่วนของกิจกรรมนันทนาการช่วงกลางคืนยังคงสร้างเสียงหัวเราะ ความสุกสนาน และมิตรภาพดีๆเช่นเคย 
          ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานของพนักงาน เพื่อให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า จนเกิดเป็นการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น และขอขอบคุณคณะวิทยากร ทีมงาน ทั้งจากสโตร์กลางภาชีและสำนักงานใหญ่ รวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมทุกรุ่นที่ผ่านมาที่ร่วมมือกันจนกระทั่งการอบรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ทั้งด้านโครงสร้างและด้านสถาปัตยกรรม
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมรุ่นที่ 9
 
  • ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมนันทนาการ

 
 
 
 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.