Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Academy workshop รุ่นที่ 7

SMC Academy workshop รุ่นที่ 7
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จัดอบรมหลักสูตร SMC Academy Workshop 
อันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้แก่วิศวกร และทีมงานฝ่ายต่างๆ
ทั้งทางด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
ณ อาคาร Architecture Workshop Learning Center และสโตร์กลางภาชี
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพบรรยากาศกิจกรรมรุ่นที่ 7
 
  • ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมนันทนาการ
 

 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.