Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Academy workshop รุ่นที่ 6

SMC Academy workshop รุ่นที่ 6 
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จัดอบรมหลักสูตร SMC Academy Workshop 
อันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้แก่วิศวกร และทีมงานฝ่ายต่างๆ
ทั้งทางด้านโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
ณ อาคาร Architecture Workshop Learning Center และสโตร์กลางภาชี
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมรุ่นที่ 6 
 
  • ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน


.
 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมนันทนาการHome About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.