Siam Multi Cons Co.,Ltd.
We are Professionals in Construction
NEWS & EVENT
SMC Academy Workshop

SMC ACADEMY WORKSHOP


บริษัท สยาม มัลติ คอน มีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้างขององค์กรให้อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการสร้างมาตรฐานการทำงานให้แก่วิศวกรภายใน จึงได้จัดให้มีโครงการ SMC Academy Workshop ขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อการ Workshop ออกเป็นสองหัวข้อใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม


          สำหรับการเรียนรู้งานโครงสร้างจัดขึ้นที่สโตร์กลางของบริษัทสยาม มัลติ คอน ณ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมจัดขึ้นที่อาคาร Architecture Workshop Learning Center อำเภอภาชีเช่นเดียวกัน ซึ่งอาคารหลังนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นมาตรฐานขององค์กรโดยเฉพาะ           โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คุณพรอุดม โชติมโนธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม มัลติ คอน และคณะผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ คุณนิพนธ์ วงศ์จินดา  คุณพรศักดิ์ โชติมโนธรรม และคุณธนวัฒน์ ชูสุข ร่วมเป็นประธานในการเปิดอาคาร พร้อมกับเปิดการอบรม SMC Academy Workshop รุ่นที่ 1 (จัดขึ้นภายในวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) อย่างเป็นทางการ 

          ปัจจุบันการ Workshop ดังกล่าว ดำเนินมาจนถึงรุ่นที่ 3 โดยรุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม พ.ศ.2562 ซึ่งในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากทีมงานหลายฝ่าย ทั้งจากสำนักงานใหญ่ ไซต์งานต่างๆ และสโตร์กลางภาชี โดยเฉพาะวิทยากรที่เปรียบเสมือนรุ่นพี่วิศวกรที่ร่วมกันผนึกกำลังส่งต่อความรู้อันเกิดจากการร่วมประชุม คิด วิเคราะห์และการสั่งสมประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการทำงานแก่ผู้เข้าร่วม Workshop 


ภาพการเรียนรู้งานโครงสร้าง


ภาพการเรียนรู้งานสถาปัตยกรรม

     

 

กิจกรรมเยี่ยมชมสโตร์กลางภาชีและโรงหล่อแผ่น Precast


        นอกจากการเรียนรู้เรื่องงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมแล้ว ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมสำหรับบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม รวมถึงกิจกรรมนันทนาการที่สร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเอง และระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร ทำให้เกิดการพูดคุยทำความรู้จัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำงานระหว่างไซต์ในอนาคต

Brainstormกิจกรรมนันทนาการ


     
       ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม Workshop ทุกรุ่นที่ให้ความสนใจกับเนื้อหาความรู้และกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมถึงการร่วมกันเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมในรุ่นต่อไป ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างอาคารชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ


 
 

Home About us Projects Reference News & Events Jobs Contact Us
©2024 www.smc.in.th - Siam Multi Cons Co.,Ltd.